REZERWACJA! Działka siedliskowa Gdańsk Sobieszewo

Działka (Siedliskowa) na sprzedaż
150 000 PLN , Pow. 1 000 m2
Drukuj ofertę
Drukuj ofertę
Typ nieruchomości:
Działka
Powierzchnia:
1 000 m2
Typ transakcji:
sprzedaż
Lokalizacja:
Gdańsk Sobieszewo , Dulkowa
Numer oferty:
NIK771667
Cena za m2:
150 PLN
REZERWACJA! Gdańsk Sobieszewo ul. Dulkowa 1 - działka siedliskowa nr 212/1 o powierzchni 1000m2, objęta MPZP nr 2402, teren nr 194 oznaczony funkcją 11 - Rolnictwo - tereny rolnicze i osadnicze.

Teren płaski, w kształcie prostokąta, niezabudowany, porośnięty trawą.
Działka narożna, położona u zbiegu ul. Dulkowej i Klimatycznej.

Media: prąd, woda.

KARTA TERENU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NR 2402
1.NUMER TERENU 194 2. POWIERZCHNIA 504,00 ha
3. FUNKCJE LUB STREFA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM FUNKCJI PREFEROWANYCH
Nr 11 ROLNICTWO - tereny rolnicze i osadnicze
4. FUNKCJE WYŁĄCZONE JAKO NIEPOŻĄDANE
nie wyłącza się
5. FUNKCJE ISTNIEJĄCE NIE MIESZCZĄCE SIĘ W ZAKRESIE FUNKCJI DOPUSZCZALNYCH W STREFIE
nie występuje
6. WARUNKI URBANISTYCZNE
intens. zabudowy - nie ustala się
max. i min. wielk. podz. - wielkość siedliska
dopuszcz. wys. zabud. - do 10,0 m. Budynki niepodpiwniczone
proc. pokr. działki zabud. - nie ustala się
linie zabudowy - nie ustala się
7. WYMAGANE UDOGODNIENIA URBANISTYCZNE
- nowe siedliska mogą być lokalizowane w sąsiedztwie istniejących oraz w pasie przylegającym do ulic i dróg publicznych
- charakter zabudowy winien nawiązywać do tradycyjnego lokalnego charakteru zabudowy
- wzdłuż istniejących rowów melioracyjnych należy zachować pas dostępności (bez wygrodzeń i lokalizacji budynków) o szer. ok. 3,0 m
- wzdłuż kanału “A” (od ul. Przegalińskiej) projektowany publiczny ciąg rekreacyjny (pieszo-rowerowy) o szer. min. 4,0 m. Ścieżka rowerowa wymaga wyniesienia i wykonania przepustów na rowach melioracyjnych, umocnionej nawierzchni (np. żwirowo-gliniastej lub umocnionej płytami ażurowymi)
8. PARKINGI
w/g potrzeb w obrębie siedliska
9. ZASADY OBSŁUGI INFRASTRUKTURY
drogi - dojazd od ulicy 224-82; 225-81; 232-81
woda - z indywidualnych ujęć
elektryczność - zasilanie z istn. słupowych stacji transf. 15/0,4 kV T-1418; T-1568 i istn. wnętrzowej stacji transf. T-1417 oraz projektowanej słupowej stacji transf. 15/0,4 kV T-38 (na obszarze 194-11)
gaz - butlowy
ogrzewanie - indywidualne kotłownie - z wyłączeniem paliw stałych
ścieki san. - zbiorniki szczelne lub rozsączanie
wody opadowe - zagospodarować na własnym terenie lub odprowadzić do rowów melioracyjnych
utylizacja odpadów stałych - wywóz na miejskie wysypisko odpadów
10. WARUNKI KONSERWATORSKIE
- w obrębie strefy znajdują się obiekty wpisane do rejestru zabytków - podlegające ochronie prawnej, wymagające procedury uzgadniania z Woj. Konserwatorem Zabytków (na etapie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania):
• dom mieszkalny przy ul. Przegalińskiej 81 - nr rej. 111/N z dnia 31.10.1960 r.
• budynek gospodarczy przy ul. Przegalińskiej 81 - nr rej. 112/N z dnia 31.10.1960 r.
• dom mieszkalny przy ul. Przegalińskiej 55 - nr rej. 113/N z dnia 31.10.1960 r.
- w obrębie strefy znajdują się obiekty o wartościach kulturowych, zasługujące na ochronę (oznaczone na rysunku planu), w tym zespół zagrody w Sobieszewskiej Pastwie - ul. Wieniecka 18.
Obowiązuje procedura uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
11 WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY ŚRODOWISKA
- w obrębie strefy obowiązuje nadrzędność gospodarki rolnej nad innymi funkcjami
- zakaz wprowadzania elementów i obiektów deprecjonujących walory krajobrazowe
- zachowanie systemu melioracyjnego
- ochronie podlegają istniejące zgrupowania drzew i krzewów oraz ich szpalery, małe zbiorniki wodne z roślinnością wodną i przybrzeżną oraz zbiorowiska roślinności związanej z rowami melioracyjnymi
- strefa w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich
12. OBSZARY ZAGROŻEŃ
nie ustala się
13. ZASADY UŻYTKOWANIA TYMCZASOWEGO
nie ustala się
14. STREFY ZORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, REWITALIZACJI, OBSZARY ZDEGRADOWANE
nie ustala się
15. STAWKA PROCENTOWA
0%
16. ZACHĘTY DLA INWESTORÓW
nie ustala się
17. INNE ZAPISY
- dopuszcza się lokalizację urządzeń produkcji rybackiej
- w obrębie strefy dopuszcza się realizację urządzeń infrastruktury technicznej, w tym elektrowni wiatrowych, oraz obiektów przeciwpowodziowych. Lokalizacja projekt. słupowej stacji transf. 15/04 kV T-38, lokalizacja projekt. linii napowietrznych 15 kV. Adaptacja istn. słupowych i napowietrznych stacji transf. T-1418; t-1568; T-1417; adaptacja istniejących linii napowietrznych 15 kV
- wyklucza się realizację inwestycji, których funkcje nie są bezpośrednio związane z gospodarką rolnąNieprawidłowy adres E-mail